• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ขอเชิญชวน..พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 มี.ค. 2562 อ่าน [10]

...

ขอเชิญชวน..พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วย กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 ปริมาณ 2,000 ตัน เพื่อลดปริมาณมะพร้าวผลคงค้างในระบบและเพื่อยกระดับราคามะพร้าวผลให้สูงขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

2. ปริมาณจัดสรร ครัวเรือนละ ไม่เกิน 20 ไร่ (จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่) ครัวเรือนละไม่เกิน 400 กิโลกรัม

3. ราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 6%) ณ จุดรับซื้อ กิโลกรัมละ 10 บาท

4. การจ่ายเงินให้กับเกษตรกร รัฐจะจ่ายเงินเพิ่มให้เกษตรกร กิโลกรัมละ 5 บาท โดยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง

5. จุดรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการฯ ในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน  6 จุด ดังนี้

5.1 จุดรับซื้ออำเภอกุยบุรี ณ อาคารหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี (โดยเกษตรกรอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด ให้มาขาย ณ จุดรับซื้ออำเภอกุยบุรี)

ในวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 3, 10, 18, 24 เมษายน 2562

5.2 จุดรับซื้ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

ในวันที่ 26 มีนาคม และวันที่ 2, 9, 17, 23 เมษายน 2562

5.3 จุดรับซื้ออำเภอทับสะแก จำนวน 2 จุด ได้แก่

(1) ณ ที่ทำการสมาคมชาวสวนมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลทับสะแก

 รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งของเกษตรกรตำบลทับสะแก ตำบลอ่างทอง และตำบลนาหูกวาง

(2) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยยาง

รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งของเกษตรกรตำบลห้วยยาง ตำบลเขาล้าน และตำบลแสงอรุณ

ในวันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 4, 11, 18, 25 เมษายน 2562

5.4 จุดรับซื้ออำเภอบางสะพาน ณ เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ

ในวันที่ 26 มีนาคม และวันที่ 2, 9, 23, 30 เมษายน 2562

5.5 จุดรับซื้ออำเภอบางสะพานน้อย ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน

ในวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 3, 10, 17, 24 เมษายน 2562

ทุกจุดเปิดรับซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 16.00 น.

6. เอกสารประกอบการจำหน่าย 1) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมฉบับจริง 2) สำเนาสมุดขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมฉบับจริง/ใบรับรองการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่ 3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้เกษตรกรไปลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เพื่อจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์