• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

อาเซียนถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เคาะชงผู้นำดันอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล

https://www.commercenewsagency.com/news/4373 27 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...

อาเซียนถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เคาะชงผู้นำดันอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล

ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียนถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ติดตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับมือปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้ข้อสรุปดันอาเซียนสู่ความเป็นดิจิทัล ชงแผนผู้นำเห็นชอบ ต.ค.นี้ ด้านไทยย้ำการบังคับใช้ความตกลง RCEP ตามแผน เพื่อเร่งขยายการค้า การลงทุน
         
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 40 ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค การทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 การจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2025 การจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และประเด็นที่อาเซียนจะผลักดันในปี 2565 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา ก่อนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ที่จะมีการประชุมในเดือนก.ย.2564
         
สำหรับไฮไลต์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การได้ข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) ตามข้อเสนอของไทยในคราวทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2562 ซึ่งแผนดังกล่าวเน้นการพัฒนาและยกระดับอาเซียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยจะเสนอแผนดังกล่าวให้ผู้นำอาเซียนเห็นชอบในเดือนต.ค.2564 และยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการใช้ดิจิทัล การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น MSMEs และการฟื้นฟูการท่องเที่ยว
         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานในสาขาต่าง ๆ ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ซึ่งดำเนินการมาได้ครึ่งทาง พบว่า มีความก้าวหน้า แต่จะต้องปรับปรุงการทำงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการหารือเพื่อเตรียมจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2025 ด้วย ขณะที่ไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ตามที่ตกลงกันไว้ คือ วันที่ 1 ม.ค.2565 เพื่อเร่งขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
         
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ กัมพูชาซึ่งจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนปี 2565 ได้แจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการถึงประเด็นที่จะให้ความสำคัญในปีหน้า เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด-19 การสร้างความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี และการลดช่องว่างในการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มประเทศสมาชิก
         
ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2564 จะขยายตัว 4% ในขณะที่ปี 2565 จะขยายตัว 5.2% สำหรับการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 6 เดือนปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 54,765.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.26% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 31,652.03 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 23,113.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์