• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 ก.ค. 2564 อ่าน [7]

...
      ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,464,400.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
      ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moc.go.th/prachuapkhirikhan หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-611380 ในวันและเวลาราชการ
      ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
       

     >>>> รายละเอียดตามไฟล์แนบ <<<<


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกวด.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์