• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2563
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562
งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563
งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563
งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563
งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563
งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563
งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563
งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
การเปิดเผยข้อมูล :
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
O9 Social Network
4. แผนการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5. การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10. การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                --------------------------      
 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
การเปิดเผยข้อมูล :
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
O9 Social Network
4. แผนการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5. การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-2-
 
8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10. การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
*******************************
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม