• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

โครงสร้างบุคลากร

574 ยอดเข้าชม

นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นายสรรเสริญ คำจันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ รัตนสุภา

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวกมลพร คงคาหลวง

เจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวชญาณ์นันท์ นิมิตราภรณ์

เจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวธนพร เกษดี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


นางสาววัชรา ทองยืน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายสุธี สุขสวัสดิ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวปิ่นฤทัย นิวัตตระกูล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวยาใจ สวนทอง

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอารีรัตน์ จวบนก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด


นางสาวสรณา บุญกำเนิด

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวนันทวัน นวลประสงค์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวกนกพร พันธ์จันทร์

เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


นางสาวสุวิมล ตรีเนตร์รังสี

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนันท์ สุขภาษารี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางนิธิมา ไชยชโย

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวมาลินี มียินดี

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางสาวสุดารัตน์ เนินทราย

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวสุมาลี มหาศรัทธา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมนัญชยา เกตุอินทร์

พนักงานทำความสะอาด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววรรยา พลายงาม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายไพรัตน์ บุญพูลมี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายชูเกียรติ ภักดีภักดิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางจันจิรา ตุลคาวี

พนักงานทำความสะอาด

นายพรชัย ทนทะเล

พนักงานขับรถยนต์

นายสันติ แก้วประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล