• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

58 ยอดเข้าชม

จังหวัด

ไฟล์เอกสาร : general.pdf

ลิ้งยุทธศาสตร์จังหวัด

วิสัยทัศน์
1 เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก
พันธกิจ
1 1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 5. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 5. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1 1. ส่งเสริมการขายและขยายตลาด 2. ส่งเสริมการขยายการลงทุนร่วมกับต่างประเทศ 3. พัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการจัดการการผลิต สู่ระดับสากล 4. พัฒนาแรงงาน และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5. สนับสนุนให้มีการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำเพื่อทดแทนการนำเข้า 6. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อการส่งออกต่างประเทศ 7. ขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ 8. เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการใหม่ๆ 9. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 10. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้า 11. การพัฒนาระบบ Logistics เพื่อการค้า 12. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 1. ศูนย์การค้าฝั่งอันดามัน 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 6. การพัฒนา การผลิตแปรรูป สับปะรด มะพร้าว ปาล์ม ยางพารา เพื่อการค้า 7. การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเหล็ก 8. สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 9. การส่งเสริมและพัฒนาพาณิชยกรรม