• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ประกาศจังหวัด

56 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวน..พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญชวน..พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 256210

18 มี.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งตามโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562

ด้วยกรมการค้าภายใน ได้อนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 13.40 ล้านบาท โดยรัฐสนับสนุนเงินเพิ่มให้เกษตรกรในการจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้ง กิโลกรัมละ10

6 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม