• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Office of Provincial Commercial Affairs Prachuapkhirikhan

ทำเนียบ

48 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. นายสนั่น เวชธรรม 2517 - 2520
2. นายพิศูจน์ พุทธิพงษ์ 2520 - 2526
3. นายทรงกรด ฉายากุล 2526 - 2530
4. นายชอบ จารุกะกุล 2530 - 2533
5. นายประมวล แววศรี 2533 - 2537
6. นายอามุ ภิญโญโชติวงศ์ 6 มิ.ย. 2537 - 30 พ.ย. 2543
7. นายวรวิทย์ เมฆนพรัตน์ 1 ธ.ค. 2543 - 2 ก.พ. 2546
8. นายชาตรี ธูสรานนท์ 3 ก.พ. 2546 - 31 ก.ค. 2546
9. นายศรัณพจน์ วีระประเสริฐ 1 ส.ค. 2546 - 2 ก.ย. 2551
10. นายประดิษฐ ภู่พัด 3 ก.ย. 2551 - 21 ม.ค. 2554
11. นายสมชาย ลิ้มมณี 24 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555
12. นางวนิดา อรุโณทัย 13 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2558
13. นางสาวโสมหิรัญ คงกำเนิด 30 พ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2559
14. นางสาวนิพัทธา จันย่อง 28 มิ.ย. 2559 - 28 เม.ย. 2560
15. นายอุดม ศรีสมทรง 1 พ.ค. 2560 - 6 เม.ย. 2561
16. นายประสพชัย พูลเกิด 9 เม.ย. 2561 - 7 ต.ค. 2562
17. นายพงศ์สุธี สุขศิริ 28 ต.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2563
18. นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ 20 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน